Oferta edukacyjna

Oferta w zakresie edukacji:

 • nauka języka angielskiego od klasy 1,
 • nauka języka niemieckiego od klasy 1-8,
 • informatyka w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 • zajęcia komputerowe w klasie 1. w pracowni komputerowej,
 • indywidualizacja nauczania, rozwijanie uzdolnień,
 • koła zainteresowań: naukowe i artystyczne,
 • zespoły wyrównawcze wspomagające rozwój ucznia w pokonywaniu trudności,
 • nauczanie indywidualne i wczesne wspomaganie rozwoju,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • systematyczna diagnoza osiągnięć i postępów ucznia – kompleksowa informacja dla rodziców,
 • kompleksowe przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • organizacja „zDolnego Ślązaczka” oraz „zDolnego Ślązaka”,
 • udział szkoły w programie „Umiem pływać” – nauka pływania dla uczniów kl. 1-3,
 • nauka tenisa stołowego,
 • dodatkowe zajęcia sportowe dla chętnych,
 • program sportowy „Sprawny Dolnoślązaczek” w kl. 1-3,
 • lekcje i zajęcia w salach wyposażonych w tablice i monitory interaktywne,
 • indywidualne programy nauczania,
 • wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych dla 6-latków.

Oferta w zakresie opieki i wychowania:

 • kompleksowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia biofeedback,
 • muzykoterapia,
 • wychowanie do aktywności, samodzielności i współpracy,
 • opieka świetlicy szkolnej od godziny 6.30 do 17.00,
 • przyjazny klimat dla wszystkich,
 • gimnastyka korekcyjna w klasach młodszych,
 • rehabilitacja dla uczniów klas 1-8,
 • opieka pielęgniarska,
 • różne formy działań artystycznych: muzyka, plastyka, teatr,
 • wolontariat,
 • realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych, w tym rekomendowanych przez MEN,
 • szeroka działalność o charakterze patriotycznym.

Upowszechniamy ideę sportu i olimpizmu organizując masowe imprezy dla dzieci i rodziców.
Kadra pedagogiczna to profesjonaliści i pasjonaci.

Zapraszamy!

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu