Projekt unijny

Projekt unijny „ RÓWNI W PRZYSZŁOŚĆ”

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od września  2022r. w naszej szkole realizowany będzie projekt unijny pt. „Równi w przyszłość – zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu: 433 419,30 zł

Dofinansowanie: 368 366,79 zł
Konieczność realizacji przedmiotowego projektu wynika z długotrwałej pandemii COVID-19, która wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki, w tym: pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych.
Cel główny: wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, wśród 1162 uczniów (613 dziewczynek  i 549 chłopców) uczęszczających do szkół: Szkoły  Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Świętej Katarzynie  po COVID-19 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej niniejszych szkół od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

Cele szczegółowe:

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy.

Działania realizowane w PSP Św. Katarzyna: warsztaty psychoedukacyjne Samoregulacja dla klas 4-8, Warsztaty psychoedukacyjne Dorastanie dla klas 6-8, Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla klas 2-8 oraz wycieczki edukacyjne do ZOO we Wrocławiu dla klas 1-3, do Explora Park w Wałbrzychu dla klas 4-6 oraz do kopalni Guido dla klas 7-8.

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie dziecko, którego rodzic/opiekun złoży poprawnie wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy i jest uczniem szkoły biorącej udział w projekcie.

Warunkiem uczestniczenia w projekcje jest złożenie do dnia 23 września 2022r. w sekretariacie szkoły wypełnionej deklaracji uczestnika projektu.

Koordynator projektu Maria Babicka

Załączniki

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnika

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu