Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

http://spkatarzyna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Grodowska – Hasik,

Sylwia Milewska
e-mail:
sp.katarzyna94@gmail.com
telefon: 71 311 63 78
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  • Budynek szkoły składa się z trzech połączonych części: stara część (istniejąca od lat powojennych), część zbudowana pod koniec lat 90 oraz część nowa oddana
   w 2020r.

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Głównej, prowadzą do niego schody, oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
   i słabowidzące.

 • Stara część budynku posiada wąskie korytarze , osoby niepełnosprawne nie mają możliwości wejścia na piętro.

 • Posiadamy podjazd wewnętrzny.

  • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
   są pracownicy obsługi.

  • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.

  • Część budynku oddana w 2020r. posiada windę.

  • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety).

  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu